19 września 2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna we Wrocławiu

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 16 września wziął udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej zorganizowanej przez Prezydenta Wrocławia, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Sympozjum poświęcone było tematyce „Edukacja w miejscach pamięci. Przestrzeń uświadomiona i doświadczona”. Kurator w swoim wystąpieniu, przywołując maksymę rzymską „Historia jest nauczycielką życia, zwierciadłem czasów, płomieniem prawdy, zwiastunką przyszłości” podkreślił, że misją i zadaniem szkoły jest wychowanie ludzi mądrych, odważnych, dumnych z Ojczyzny, otwartych na Europę, świat i drugiego człowieka.  Wyraził uznanie wobec władz Wrocławia za realizację od 2013 r. projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”.

Koordynatorami programu są Ewa Skrzywanek i Bartosz Kicki doradcy metodyczni WCDN, które  organizuje warsztaty, seminaria, konsultacje wspierające nauczycieli metodycznie. Celem projektu jest kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych religii, nacji, przekonań a jednocześnie budzenie dumy z własnej historii. Program jest wyjątkowy nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Ok. 30 tys. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych już odwiedziło miejsca szczególnie ważne dla naszej historii.

Szkoły podstawowe realizują „Warsztaty dialogu” w Dzielnicy Czterech Wyznań. Poznają wielokulturową historię Wrocławia, spotykają się z przedstawicielami społeczności luterańskiej, prawosławnej, żydowskiej i katolickiej. Ponadto uczniowie otrzymują materiały edukacyjne, pomocne w realizacji zajęć, a każda szkoła drukowany przewodnik po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.

Gimnazja w czasie  jednodniowego wyjazdu odwiedzają przede wszystkim miejsca pamięci na Dolnym Śląsku, np. Obóz Koncentracyjny Gross-Rosen i Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy, cmentarz wojenny i obóz w Łambinowicach.

Szkoły ponadgimnazjalne w ciągu dwóch dni odwiedzają np. były Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau, Wawel lub kopalnie soli w Wieliczce, Bochni; Muzeum Powstania Warszawskiego, Palmiry, Pawiak, Zamek Królewski, Obóz Zagłady w Treblince; Stocznię Gdańską, Westerplatte, ORP Błyskawica i Obóz Koncentracyjny Stutthof; Lublin i Obozy: Majdanek, Bełżec lub Sobibór. Lista miejsc pamięci nie jest zamknięta, to szkoły decydują dokąd pojadą.

Nauczyciele przeprowadzają warsztaty przed każdym wyjazdem. Dzięki temu młodzież jedzie przygotowana merytorycznie i emocjonalnie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.