23 maja 2023

Fundusz Pomocy – dotacja podręcznikowa – uczniowie uchodźcy

logo ko

Wnioski o środki z Funduszu Pomocy można składać w terminie od 15 maja 2023 r. do 10 listopada 2023 r.

Wnioskowanie odbywać się będzie w następujących terminach:

1.szkoły – od 15 maja do 20 października 2023 r., do 20 dnia każdego miesiąca;

2.jednostki samorządu terytorialnego – od 21 maja do 31 października 2023 r., do  ostatniego dnia każdego miesiąca;

W terminie 15 dni od zakończenia kwartału (tj. odpowiednio do dnia 15  lipca 2023 r. i do dnia 15 października 2023 r.), należy przekazać informację  o  wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c ustawy, według stanu na koniec każdego kwartału.

Rozliczenie końcowe wykorzystania środków z Funduszu Pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zwrot środków niewykorzystanych do 30 listopada 2023 r. następują do dnia 15 grudnia 2023 r.

Rozliczenie 1% dotacja podrecznikowa dla uchodxcow – jst(xlsx, 12kb)

Rozliczenie dotacja podrecznikowa dla uchodzcow – jst(xlsx, 17kb)

Rozliczenie dotacja podrecznikowa uchodzcy – szkoly(xlsx, 12kb)

Rozliczenie kwartalne dotacja podrecznikowa – jst(xlsx, 15kb)

Wniosek dotacja podrecznikowa dla uchodxcow – jst(xlsx, 20kb)

Wniosek dotacja podrecznikowa uchodzcy – szkoly(xlsx, 17kb)

Załącznik nr 2 – oświadczenie – JST (docx, 15 KB)

Załącznik nr 3 – oświadczenie – szkoła (docx, 13 KB)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.