26 maja 2023

Dolnośląskie Konkursy zDolny Ślązak

zdolnyslazak

Szanowni Państwo,

12 maja w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się Gala Laureatów Dolnośląskich Konkursów zDolny Ślązak. Była ona uroczystym zwieńczeniem zmagań uczniów szkół podstawowych w prezentowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin wiedzy. Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego. W realizacji konkursów organizatorów wspierali w tym roku: Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także władze Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konkursy mają bardzo bogatą tradycję i są istotnymi elementami Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, a ich rolą jest promowanie wartości edukacji, będącej kluczem do rozwoju osobistego i społecznego młodych ludzi. Celem konkursów „zDolny Ślązak” jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, wdrożenie uczniów do samokształcenia i doskonalenia umiejętności kluczowych, rozpoznanie uzdolnień uczniów i propagowanie idei wspierania uzdolnień.

W roku szkolnym 2022/2023  zrealizowano dziewięć konkursów zDolny Ślązak – z języka polskiego, historii, matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, języka angielskiego oraz języka niemieckiego.  Do  konkursów na etapie szkolnym przystąpiło 58 253 uczniów, na etapie powiatowym 4208, a w finałach 1251. Wyłoniono 402 laureatów: w tym 6 laureatów czterokrotnych, 5 laureatów trzykrotnych, 44 laureatów dwukrotnych oraz 347 jednokrotnych.

W wydarzeniu wzięli udział: Pani Mirosława Stachowiak-Różecka Poseł na Sejm RP, Pan Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty, Pan Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, laureaci konkursu, ich rodzice, dyrektorzy dolnośląskich szkół i placówek oraz nauczyciele.

Dziękujemy Wszystkim za uczestnictwo w Gali! Dziękujemy Wszystkim uczestnikom konkursów i ich opiekunom, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom wielu dolnośląskich placówek za udział i zaangażowanie w działania konkursowe.

Do zobaczenia w roku szkolnym 2023/2024!

         

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.