5 maja 2024

1 maja 2024 r. – 20 lat Polski w Unii Europejskiej

Stanisław Łopatowski, kurator 2002-2003 i wojewoda dolnośląski 2003-2005 oraz Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek

Uroczystości z okazji rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej odbyły się  przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

Na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Macieja Awiżenia przybyło wielu gości: parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej, służb mundurowych, kościołów i wyznań, uczelni  wyższych oraz przedstawiciele samorządów. Szczególnie witani byli ci, którzy w 2004 roku pełnili funkcje urzędnicze i swoją pracą przyczynili się do rozwoju Polski i województwa dolnośląskiego przez kolejne lata. Jedną z tych postaci był ówczesny wojewoda Stanisław Łopatowski, który w latach 2002-2003 pełnił funkcję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Uroczystościom towarzyszyła wystawa pt. Jesteśmy w Europie.
Na fotografii Stanisław Łopatowski, kurator 2002-2003 i wojewoda dolnośląski 2003-2005 oraz Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Stanisław Łopatowski, kurator 2002-2003 i wojewoda dolnośląski 2003-2005 oraz Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek Stanisław Łopatowski, kurator 2002-2003 i wojewoda dolnośląski 2003-2005

Flaga Polski i Unii Europejskiej

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.