23 kwietnia 2024

Zmiany w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół (HIT)

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe,

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało 10 kwietnia 2024 r. do konsultacji publicznych, opiniowania oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt przewiduje w szczególności rezygnację
z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wprowadzenie obowiązkowej nauki udzielania pierwszej pomocy (link do strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-obywatelska-zamiast-hit-u). Termin konsultacji projektu upływa z dniem 2 maja br. Zakładamy, że rozporządzenie zostanie podpisane przez Minister Edukacji i wejdzie w życie jeszcze w maju br. Zgodnie z projektem, od września 2024 r. uczniowie, którzy rozpoczną naukę w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia) – nie będą już uczyli się przedmiotu historia i teraźniejszość. Przedmiot ten będzie nauczany jedynie do zakończenia cyklu kształcenia przez uczniów klas II liceów ogólnokształcących i klas II/III technikum, którzy już rozpoczęli jego naukę. Dodatkowo informujemy, że od 1 września 2025 r. – zamiast przedmiotu historia i teraźniejszość – planuje się wprowadzenie przedmiotu edukacja obywatelska, który będzie realizowany w klasach drugich szkół ponadpodstawowych.
W związku z powyższym, informujemy o konieczności pilnego sporządzenia aneksów do arkuszy organizacji szkół w momencie wejścia w życie ww. zmian w przepisach dotyczących ramowych planów nauczania. Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco Biuletynu Informacji Publicznej MEN, gdzie w zakładce Prawo i legislacja znajduje się Wykaz prac legislacyjnych Ministra Edukacji, w którym ogłaszane są wszystkie planowane i procedowane zmiany legislacyjne (link do strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/wykaz-praclegislacyjnych-ministra-edukacji).

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.