28 lutego 2024

Zarządzenie nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 

Zarządzenie nr 9/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku (pdf)

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2023/24 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

załącznik nr 1: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2023/24 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne (pdf);

załącznik nr 2: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w roku szkolnym 2023/24 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe (pdf);

załącznik nr 3: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w roku szkolnym 2023/24 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (pdf).

Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w latach szkolnych 2016/2017 – 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

załącznik nr 1a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2022/23 przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień – konkursy tematyczne (pdf); 

załącznik nr 2a: Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym w latach szkolnych 2018/19 – 2022/23 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – konkursy przedmiotowe (pdf); 

załącznik nr 3a: Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe organizowane w latach szkolnych 2021/22-2022/2023 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (pdf); 

załącznik nr 3b: Zawody wiedzy oraz artystyczne organizowane w latach szkolnych 2016/17 – 2020/21 przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły (pdf); 

załącznik nr 3c: Zawody sportowe organizowane w latach szkolnych 2016/17 – 2020/21 przez podmioty działające na terenie szkoły (pdf). 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024.

 

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2023/2024.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.