18 czerwca 2024

Rada Interesariuszy przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty

rada interesariuszyDolnośląska Kurator Oświaty i członkowie Rady Interesariuszy

Dnia 17 czerwca 2024 r.  Dolnośląska Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek wręczyła powołania  członkom społecznej Rady Interesariuszy działającej przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty.

 

Rada Interesariuszy  została powołana w trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Dolnym Śląsku. Rada to dobrowolne ciało opiniodawczo-doradczo-konsultacyjne, składające się z osób zaangażowanych w sprawy edukacji, posiadających znaczne doświadczenie zawodowe i cieszących się dużym autorytetem.

Zadania Rady to:

 • wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji na Dolnym Śląsku,
 • udział w kreowaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań, kreatywnych form i metod realizacji procesów edukacyjnych,
 • wspieranie dyrektorów jednostek oświatowych w zakresie jakości kształcenia, bezpieczeństwa, przestrzegania praw człowieka,
 • określanie wyzwań dla edukacji, wskazywanie możliwych rozwiązań,
 • umocnienie współpracy szeroko pojętego środowiska edukacyjnego.

Rada może wydawać opinie, formułować stanowiska i sugestie dotyczące funkcjonowania dolnośląskiej edukacji, w szczególności w obszarach edukacji, zarządzania, bezpieczeństwa, praw człowieka, mediacji rówieśniczych, szkolnictwa zawodowego i badań edukacyjnych.

W skład Rady wchodzą:

 • Dolnośląski Kurator Oświaty,
 • Dolnośląski Wicekurator Oświaty,
 • przedstawiciele wyższych uczelni,
 • konsultant wojewódzki w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży przy Wojewodzie Dolnośląskim,
 • przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • przedstawiciele fundacji lub stowarzyszeń działających na rzecz dzieci, młodzieży lub edukacji na terenie Dolnego Śląska,
 • przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli z terenu Dolnego Śląska,
 • wybrani dyrektorzy szkół podstawowych z terenu Dolnego Śląska,
 • wybrani dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z terenu Dolnego Śląska,
 • wybrani dyrektorzy placówek z terenu Dolnego Śląska,
 • przewodniczący i wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

W załączeniu Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 28/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie składu Rady Interesariuszy

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2024 r.

rada interesariuszy
Dolnośląska Kurator Oświaty i członkowie Rady Interesariuszy

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.