23 kwietnia 2024

Mianowanie w służbie cywilnej – szansa na rozwój i stabilizację

Szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska w liście skierowanym do członków korpusu służby cywilnej zachęca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym w celu uzyskania statusu urzędnika mianowanego.

Mianowanie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i ograniczeniami, ale również zapewnia szereg korzyści:

 • dodatek służby cywilnej wzrastający wraz z nabywaniem kolejnych stopni służbowych,
 • dodatkowy urlop wypoczynkowy (nawet do 12 dni w roku),
 • lepsza ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia (możliwość rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, bądź zmiany jego warunków tylko w przypadkach wskazanych w ustawie o służbie cywilnej).

W tym roku limit mianowań został zwiększony do 400 osób.

Kto może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego?

O mianowanie może ubiegać się każdy, kto:

 • jest pracownikiem służby cywilnej,
 • pracuje w służbie cywilnej co najmniej 3 lata (lub krócej za zgodą dyrektora generalnego urzędu),
 • posiada tytuł magistra lub równorzędny,
 • zna co najmniej jeden język obcy UE lub jeden z języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński,
 • jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.

Jak zgłosić się do postępowania kwalifikacyjnego?

Zgłoszenia można składać do 31 maja br. za pomocą strony KSAP: https://pksc.ksap.gov.pl/.

Sprawdzian odbędzie się 6 lipca w EXPO XXI Warszawa.

Aby pomóc w przygotowaniach do egzaminu, w Systemie e-learningowym służby cywilnej udostępniono kurs z pytaniami egzaminacyjnymi z poprzednich lat.

Pełna treść listu w załączniku: List_szefowej_służby_cywilnej_do_pracowniczek_i_pracowników_urzędów_korpusu_służby_cywilnej_-_zachęta_do_udziału_w_postępowaniu_kwalifikacyjnym

Szefowa Służby Cywilnej zachęca również dyrektorki i dyrektorów generalnych oraz kierowniczki i kierowników urzędów do wspierania swoich pracowników w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności, które są wymagane do skutecznego przejścia postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej: List szefowej służby cywilnej do dyrektorek i dyrektorów generalnych oraz kierowniczek i kierowników urzędów

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.