24 czerwca 2024

Dolnośląski Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ścisłych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

plakat

Termin naboru wniosków w roku szkolnym 2024/2025:
od 01.09.2024 r. do 30.09.2024 r.

 

Cele programu:

 • poprawa efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, co w przyszłości zwiększy szanse na zatrudnienie;
 • rozwijanie uzdolnień związanych z przedmiotami ścisłymi, umiejętności praktycznych, zdolności analitycznych oraz kompetencji miękkich uczniów;
 • zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcącej się w szkole podstawowej.

Program stypendialny skierowany do absolwentów klas 6 publicznych szkół podstawowych, z terenu Województwa Dolnośląskiego.

 

Każdy stypendysta otrzyma wsparcie:

 • finansowe w formie stypendium w wysokości 10 000 zł;
 • poprzez przeprowadzenie oceny, której efektem będzie opinia dot. predyspozycji ucznia w zakresie jego uzdolnień, badanie sytuacji społecznej uczestnika oraz badanie postępów rozwoju na każdym etapie wsparcia;
 • merytoryczne stwarzające uczniowi możliwość udziału w zajęciach on-line, szkoleniach, zawodach/warsztatach i festiwalu kół naukowych organizowanych przez Partnera Projektu Politechnikę Wrocławską, obejmujących szeroki zakres wiedzy z obszaru m.in. elektroniki, mechaniki, programowania oraz nowoczesnych technik i technologii stosowanych w życiu codziennym;
 • w zakresie rozwoju psychospołecznego poprzez całościowe wzmacnianie potencjałów i możliwości ucznia obejmujących m.in. kształtowanie samodzielności jego myślenia, zdolności analizy, percepcji i jej ukierunkowania w zgodzie ze społecznymi oczekiwaniami. Spotkania indywidulane tutora z uczniem organizowane przez Partnera Projektu Uniwersytet Dolnośląski DSW.

Projekt realizowany będzie przez 5 lat (w każdym roku wybieranych jest  300 stypendystów).

 

Pełna informacja o Programie, w tym regulamin i wymagane dokumenty na stronie:https://dodn.dolnyslask.pl/projekty/projekt-stypendialny/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.