5 września 2023

CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wytwórnia Filmów Oświatowych Młodych zaprasza filmowców amatorów w wieku od 10 do 20 lat do wzięcia udziału w Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego,  największego przeglądu filmu przyrodniczego w Polsce.

Zasadniczym celem Festiwalu jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego. Filmy konkursowe powinny mieć długość od 3 do 15 minut zrealizowane być mogą dowolnym sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. Mogą to być filmy w formule dokumentalnej, fabularnej lub animacyjnej. Wskazane jest, aby związane były tematycznie, czyli ze zjawiskiem „powrotu przyrody” (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie.  Filmy mogą być dziełem jednego Autora lub Zespołu realizacyjnego (praca zbiorowa) i powinny być zrealizowane po 1 stycznia 2023 roku. Filmy zgłaszane do Konkursu Młodzieżowego należy przysłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi (głównego organizatora Festiwalu) do dnia 30 kwietnia 2024 roku

 

Więcej informacji na stronie:  www.wfo.com.pl/wiadomosc/postnr=3559

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.