24 kwietnia 2024

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

ipin logo

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN), na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przystąpił w kwietniu 2024 r. do badania ankietowego w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Badanie to stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou (Rada Europy). W programie obok Polski uczestniczy ponad 40 krajów europejskich. Badanie ESPAD stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Center of Drugsand Drug Addiction – EMCDDA) oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nation Office on Drugs and Crime -UNODC) w zakresie Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków (Global Assessment Program on Drug Abuse – GAP), wyniki ESPAD są bowiem przekazywane do tych instytucji na potrzeby monitorowania problemu narkotyków w Europie oraz w skali światowej.

IPiN wybierze szkoły losowo a  jednostką losowania będzie klasa szkolna. MEN przekazało bazę szkół ponadpodstawowych wygenerowaną z SIO.

Badanie obejmie dwie kohorty:

  1. uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych,
  2. uczniów trzecich klas szkół ponadpodstawowych.

Przypominamy o spełnieniu koniecznych warunków:

–  związanych z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

–  § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

–  pozyskania na badanie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.

Ze względu na fakt, że ww. badania są prowadzone systematycznie, według wystandaryzowanej metody oraz w tym samym czasie, ich wyniki umożliwiają dokonywanie nie tylko porównań międzynarodowych, ale także śledzenie trendu w Polsce. Informacja o skali problemu w 2024 r. pozwoli, we współpracy międzysektorowej, na adekwatne ustalenie kierunku działań profilaktycznych w tym obszarze.

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.