9 czerwca 2017

Lista koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Informuję Państwa, że komisja rekrutacyjna wybrała koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. W związku z powyższym proszę o poinformowanie pracowników, w szczególności w placówkach koordynatorów, o możliwości zgłaszania się pracowników poradni do udziału w dwudniowym szkoleniu dotyczącym wykorzystania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (10 osób).

Jednocześnie informuję, że zostały wybrane 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne do pełnienia roli poradni koordynujących działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.

Są to:

 1. Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131;
  50-440, Wrocław – dyrektor Michał Iwan
 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy, ul. Nowa 1; 55-100, Trzebnica – dyrektor Paweł Łukaszewski

Ogłoszenie znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu:

 

ZAŁĄCZNIK: Lista koordynatorów

Pozdrawiam

Piotr Chłądzyński
Wizytator w Wydziale Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.