2 sierpnia 2017

Podsumowanie VI edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”

W dniu 7 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej, w którym brali udział przedstawiciele:

–    Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego,

 • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych,
 • Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,
 • Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Celem spotkania Forum było podsumowanie VI edycji funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich” i wyłonienie Lidera Edukacji Ekologicznej oraz wyróżnienie placówek oświatowych, które najefektywniej prowadziły działalność prośrodowiskową w ramach Sieci.

Ocenie poddano 7 wcześniej wytypowanych do audytu placówek, spośród 21 szkół
i przedszkoli, które przesłały arkusze ewaluacyjne. Przy ocenie uwzględniono  analizę  arkuszy ewaluacyjnych zrealizowanych projektów oraz uzyskane efekty przedstawione podczas audytu. Przydatne były też prezentacje multimedialne ze zrealizowanych działań.

W wyniku  głosowania tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej w roku 2017 przyznano:

w kategorii przedszkoli

– Przedszkolu nr 126 „Różanka” we Wrocławiu;

 

w kategorii szkół podstawowych

Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Ślubowie

 

w kategorii gimnazjów, zespołów szkół lub placówek

– Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Ks. J. Twardowskiego w Piławie Górnej

 

Nagrodę Specjalną przyznano:

Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kilińskiego w Oleśnicy

 

Wyróżnienie  otrzymują – pozostałe audytowane placówki:

– Przedszkole Integracyjne nr 68 we Wrocławiu,

– Przedszkole nr 121 „ Zielone Przedszkole” we Wrocławiu

– Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. R. Podolskiego w Oleśnicy

 

Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej zdecydowało również, że Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój otrzymują szkoły, przedszkola i placówki (załącznik),  które realizowały projekty w zakresie edukacji ekologicznej w dwóch kolejnych edycjach tj. w V i VI edycji oraz przysłały arkusze ewaluacyjne.

Placówki z tytułem Lidera Edukacji Ekologicznej oprócz dyplomu otrzymają nagrody rzeczowe, placówki wyróżnione – dyplomy, nagrody książkowe, nagrodę specjalną. Wręczenie dyplomów i nagród, a także certyfikatów odbędzie się  podczas uroczystości pod koniec wrześniu 2017r.

 

 

 

 

W imieniu DFEE  Ewa Kassner

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.