14 stycznia 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

anna zalewska minister edukacji narodowej

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw,

 

za nami intensywny czas prac nad przygotowaniem projektów ustaw oświatowych dotyczących systemu edukacji. Pragnę serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę w projektowaniu rozwiązań wdrażających nowy ustrój szkolny. Dziękuję również za to, że wspólnie troszczymy się o nowy kształt systemu oświaty w Polsce.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Chcemy wspierać proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym. Chcemy być partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej powstał specjalny Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji. Jego koordynatorem został Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Członkowie Zespołu to doświadczeni pracownicy ministerstwa, eksperci zajmujący się na co dzień współpracą
z samorządem terytorialnym, organizacją oświaty samorządowej, kształceniem ogólnym, a także prowadzeniem prac legislacyjnych i działań informacyjnych. Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań związanych z reformą edukacji, w tym w szczególności wspieranie samorządów, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów w okresie reorganizacji polskiego systemu edukacji.

Równocześnie, we wszystkich województwach działają regionalne zespoły koordynacyjne, powołane przy Kuratoriach Oświaty. Listę koordynatorów do spraw reformy edukacji w poszczególnych województwach wraz z ich danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie internetowej ministerstwa oraz w serwisie www.reformaedukacji.men.gov.pl

Dodatkowo do końca marca br. Wojewodowie i Kuratorzy Oświaty będą kontynuowali w swoich regionach spotkania z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami szkół i samorządowcami. Spotkania mają formułę otwartą, każdy zainteresowany może wziąć w nich udział. Terminy umieszczane są na bieżąco na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty.

Warto podkreślić, że na stronie www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczamy sukcesywnie materiały informacyjne wspomagające Państwa w kolejnych etapach wdrażania reformy. Na stronie można znaleźć także najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia rodzica, ucznia oraz nauczyciela.

Odpowiadając na Państwa prośbę przygotowaliśmy materiały informacyjne dedykowane samorządom, w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy.

Jednocześnie w związku ze zmianami w systemie edukacji przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków związanych z wprowadzaniem reformy. Szacujemy, że w najbliższych dwóch latach koszty zmian wyniosą około 900 mln zł. Zapewniliśmy te środki w subwencji oświatowej. Zagwarantowaliśmy również finansowanie na kolejne lata. Od 2017 r. subwencją oświatową objęliśmy dzieci sześcioletnie w przedszkolach, w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko. Łącznie na ten cel z budżetu będzie przekazana kwota 1 mld 430 mln zł. Ponadto na dostosowanie szkół do reformy planujemy corocznie pieniądze dla samorządów z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. W tym roku będzie to około 168 mln zł. Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W procesie zmiany ustroju szkolnego istotne jest wsparcie rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli. Dostępność informacji o planowanych przez Państwa przekształceniach gimnazjów i nowych sieciach szkół jest szczególnie ważna z punktu widzenia rodziców planujących ścieżki edukacyjne swoich dzieci.

Podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – zarówno kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i członkowie Zespołu do spraw wdrażania reformy edukacji oraz Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie. Będziemy wspierać każdy samorząd we wprowadzaniu zmian. Będziemy odpowiadali na Państwa pytania, aby rozwiać wszystkie ewentualne wątpliwości.

Jestem przekonana, że zmiany, które rozpoczniemy 1 września 2017 roku  będą korzystne dla Państwa lokalnych społeczności, w tym nauczycieli, rodziców i uczniów. Liczę na dalszą współpracę w osiągnięciu celu jakim jest dobra szkoła.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Samorządowców

Data: 2017-01-13, rozmiar: 748 KB

Załącznik 1.doc

Data: 2017-01-13, rozmiar: 16 KB

Załącznik 2.doc

Data: 2017-01-13, rozmiar: 17 KB

Załącznik 3.doc

Data: 2017-01-13, rozmiar: 16 KB

Załącznik 1.pdf

Data: 2017-01-13, rozmiar: 54 KB

Załącznik 2 pdf

Data: 2017-01-13, rozmiar: 73 KB

Załącznik 3 pdf

Data: 2017-01-13, rozmiar: 51 KB
Idź do góry