9 marca 2017

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

min Anna Zalewska Fot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSC

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.

Do końca marca br. samorządy mają czas na przedstawienie nowej sieci szkół. Przypominam, że w sprawach dotyczących organizacji nowego ustroju szkolnego do Państwa dyspozycji pozostają Kuratorzy Oświaty i powołane przez nich regionalne zespoły koordynacyjne. Ich zadaniem jest  monitorowanie działań związanych z reformą edukacji w regionach i reagowanie na wszystkie pytania i wątpliwości.

Rok 2017 to intensywny, ale i niezwykle istotny czas dla polskiej edukacji, w którym zaplanowałam szereg kolejnych działań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty.
W połowie lutego br. podpisałam rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Od 1 września br. przygotowane na jej bazie programy nauczania będą obejmowały uczniów klas I, IV, VII szkoły podstawowej oraz branżowej szkoły I stopnia. W powstanie nowej podstawy programowej zaangażowani byli eksperci – praktycy i akademicy, profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem. Obecnie pracują oni nad podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych.

Nowa podstawa programowa jest nowoczesna, daje dużo swobody nauczycielowi. Kładziemy
w niej nacisk na takie elementy jak m.in.: możliwość pracy metodą projektu, naukę programowania i gry w szachy począwszy od edukacji wczesnoszkolnej, rozwijanie kompetencji czytelniczych, wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych nowożytnych.

Nasze działania nie kończą się jednak na opublikowaniu rozporządzenia. Chcemy być z Państwem na każdym etapie wdrażania zmian w edukacji. Aby w jak najlepszy sposób przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji nowej podstawy programowej wypracowaliśmy model doskonalenia nauczycieli opierający się na materiałach przygotowanych wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Obecnie organizowane są konferencje z zakresu nowej podstawy programowej dla konsultantów oraz doradców metodycznych publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. W kolejnym etapie, do końca czerwca, eksperci będą szkolić nauczycieli ze zmienionej podstawy programowej. Dodatkowo w najbliższym czasie do szkół trafi pakiet materiałów dotyczący podstawy programowej z komentarzem eksperckim.

W ramach opublikowanych ustaw oświatowych w ministerstwie trwają prace związane
z kolejnymi rozporządzeniami obejmującymi szczegółowe zapisy dotyczące zmian w systemie edukacji. Wśród najważniejszych z nich wymienić można m.in. dokumenty w sprawie:

 • ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;
 • szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli;
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek;
 • przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
 • oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego;
 • udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej chciałabym wymienić działania na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu w każdej szkole. W ciągu 2 najbliższych lat będzie to możliwe dzięki współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. Jestem przekonana, że możliwość wykorzystania nowych technologii, w tym m.in. „aktywnych tablic”, w znaczący sposób poprawi jakość Państwa pracy.

W tym roku, po raz pierwszy od pięciu lat, dokonana zostanie waloryzacja Państwa wynagrodzeń. Natomiast już w kwietniu br., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażę harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Będzie on efektem prac powołanego w listopadzie 2016 r. Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład weszli przedstawiciele reprezentatywnych nauczycielskich związków zawodowych, organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Prace zespołu obejmują kluczowe kwestie, m.in.: finansowanie oświaty i wynagrodzenie nauczycieli.

Zmiany w zakresie finansowania zadań oświatowych do końca lutego br. były również szeroko konsultowane w formie spotkań warsztatowych. Ich cel to poznanie potrzeb, opinii i pomysłów dotyczących finansowania zadań oświatowych we współpracy z osobami znającymi tę tematykę i mającymi doświadczenie praktyczne w jej zakresie. Obecnie ministerstwo podsumowuje spotkania i analizuje wszystkie wnioski. Celem prac jest wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących zmian w systemie finansowania oświaty w zakresie, m.in.: zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej (np. specyfika małych szkół, zmianowość, kształcenie zawodowe), dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań dotyczących wychowania przedszkolnego czy sposobu finansowania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Efektem tych prac będzie przygotowanie projektu ustawy o finansowaniu oświaty.

Chciałabym dodatkowo zwrócić uwagę na to, że w zakresie wprowadzania reformy przewidzieliśmy w budżecie pieniądze na pokrycie bieżących wydatków z tym związanych. Według naszych szacunków w najbliższych 2 latach koszty zmian powinny wynieść około 900 mln zł. Zagwarantowaliśmy te środki w subwencji oświatowej i finansowanie na kolejne lata. Jednocześnie od 2017 r. subwencją oświatową w kwocie 4 300 zł średnio na dziecko objęliśmy 6-latki w przedszkolach. Na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę 1 mld 430 mln zł.

Dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli oraz pokryliśmy jej koszty w kwocie 418 mln zł.

W 2017 r. mamy w subwencji kwotę około 300 mln zł dla samorządów na dostosowanie szkół do reformy.  Dodatkowo planujemy corocznie pieniądze dla samorządów na te zadania z rezerwy 0,4 proc. subwencji oświatowej. Rocznie kwota tej rezerwy wynosi około 168 mln zł.

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków na dofinansowanie zadań oświatowych związanych z reformą edukacji.Środki finansowe pochodzące z tej rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne (lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi), które od  września 2017 r. będą przekształcone w szkoły podstawowe, na doposażenie świetlic i pomieszczeń do nauki w sprzęt, np. ławki, krzesła oraz pomoce dydaktyczne, niezbędne  do przyjęcia uczniów z młodszych roczników. Obejmie to także dofinansowanie ewentualnych remontów sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Pragnę podkreślić, że jednym z głównych założeń zmiany ustroju szkolnego jest złagodzenie skutków niżu demograficznego, w wyniku którego w ostatnich kilku latach ponad 45 tys. nauczycieli straciło pracę.

Wprowadzenie reformy edukacji oznacza zatrzymanie tej tendencji, ponieważ w systemie pojawi się dodatkowo ponad 5 tys. nowych etatów.

Warto zwrócić uwagę na to, że w przepisach wdrażających reformę, wprowadziliśmy dogodne i elastyczne rozwiązania kadrowe dla nauczycieli. Zasady te stwarzają dodatkową ochronę
dla nauczycieli. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie, jak i odpowiedzi na pytania dotyczące wprowadzanych zmian umieszczone zostały na stronie internetowej www.reformaedukacji.men.gov.pl
Wdrażanie reformy w edukacji to długoletni proces, w którym konieczna jest bliska współpraca wszystkich środowisk zainteresowanych zmianami w systemie oświaty, w szczególności dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów i samorządowców. Chcemy być z Państwem.

Do dyspozycji pozostają niezmiennie przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorzy Oświaty i ich zespoły koordynacyjne oraz Wojewodowie.

Bardzo liczę na Państwa pomoc we wspólnej pracy na rzecz dobrej szkoły.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.