20 maja 2022

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Bezgranicznie dbamy o klimat”.

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, fundacjami Sever z Czech oraz Eurosoc#Digital gGmbH z Niemiec, partnerzy projektu „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej” zapraszają przedstawicieli samorządów lokalnych, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, do udziału w regionalnych warsztatach: „Bezgranicznie dbamy o klimat” .

Warsztaty są częścią projektu, którego celem jest budowa nowego modelu praktycznej i sprawczej edukacji klimatycznej w szkołach. Warsztaty przeprowadzone zostaną Metodą Otwartej Przestrzeni, co umożliwi swobodną dyskusję i podejmowanie tematów środowiskowych oraz klimatycznych ważnych dla poszczególnych regionów.

Praca podczas warsztatów dotyczyć będzie wspólnego rozumienia zmian środowiskowych oraz edukacji klimatycznej i ich wagi dla Dolnego Śląska oraz obszarów przygranicznych Polski, Niemiec i Czech.

Miejsca spotkań:

 • 2 czerwca, Polkowice (subregion legnicko-głogowski)
 • 3 czerwca, Wrocław(miasto Wrocław)
 • 6 czerwca, Bolesławiec(subregion jeleniogórski)
 • 7 czerwca, Środa Śląska(subregion wrocławski)
 • 8 czerwca, Szczawno Zdrój (subregion wałbrzyski)

 

Rejestracja udziału (do 27 maja 2022 r.) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXtcdULHyxtAcz-01gEwKKy3EAfAOKJPxrAKK3GqDsF1hwHg/viewform?usp=sf_link  

 

Więcej informacji:

joanna.mazurek@ffis.edu.pl

 

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI to instrument finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy w dziedzinie klimatu w Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.