30 września 2016

Wszczep sobie zdrowie

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół gimnazjalnych,

Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wańkowicza w Katowicach organizuje ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Wszczep sobie zdrowie” , który odbywa się pod honorowym patronatem:

Ministerstwa Edukacji Narodowej

 Ministerstwa Zdrowia

Śląskiego Kuratora Oświaty

Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych

Wojewody Śląskiego

Prezydenta Miasta Katowice

TV Silesia

 

CELE KONKURSU:

1. Kształtowanie zainteresowań fizjologią i anatomią człowieka

2.Poszerzenie wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych.

3.Zwrócenie uwagi młodzieży na coraz większy problem odmowy szczepień dzieci przez rodziców.

4.Rozwijanie i pogłębienie wiedzy na temat chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych.

5.Popularyzacja zdrowego stylu życia

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.