8 sierpnia 2016

„Terminy dystrybucji adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że. zostały podpisane umowy na wydruk i dystrybucję adaptacji dla uczniów klas II i III szkół podstawowych, z następującymi Wykonawcami:
– w systemie Braille’a z firmą P.H.U. Impuls Ryszard Dziewa, ul. Powstania Styczniowego 95d/2, 20-706 Lublin,

– w druku powiększonym z firmą “System Graf” drukarnia Agencja Reklamowo – Wydawnicza Janusz Laskowski z siedzibą w Zemborzycach Tereszyńskich nr 73 B, 20-515 Lublin,

– dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją z firmą Altix Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Chlubnej nr 88, 03-051 Warszawa.

– dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym Altix Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chlubnej nr 88, 03-051 Warszawa.
Zgodnie z harmonogramami uzgodnionymi z Wykonawcami, terminy dystrybucji adaptacji do szkół oraz rezerwy do poszczególnych kuratoriów oświaty przedstawiają się następująco:
– w systemie Braille’a  od 05 do 10.08.2016 r.
– w druku powiększonym  od 12 do 23.08.2016 r.
– dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją od 12 do 16.08.2016 r.
– dla uczniów niesłyszących z nagraniami w polskim języku migowym od 12 do 16.08.2016 r.
Uprzejmie przypominam o konieczności zapewnienia w ww. terminach dystrybucji obecności w szkołach dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru przesyłki, dysponującej pieczęcią szkoły, która niezwłocznie sprawdzi, czy szkoła otrzymała wszystkie adaptacje składające się z odpowiedniej liczby tomów, czy adaptacje nie są uszkodzone lub wadliwe fabrycznie oraz zgłosi ewentualne wady/uszkodzenia Wykonawcy w celu dokonania niezwłocznej wymiany oraz potwierdzi w aplikacji odbiór adaptacji, zgodnie  z przyjętymi, na etapie zbierania i generowania zamówień ze szkół, założeniami.

 

Z poważaniem

Małgorzata Henglewska

Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

Idź do góry