9 września 2022

Szkolenie nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Uprzejmie informujemy, że organizujemy specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego prowadzone przez egzaminatorów Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, funkcjonariuszy komórek organizacyjnych ruchu drogowego, tj. Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji i Komend Miejskich Policji, inspektorów Dolnośląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego i wizytatorów Kuratorium Oświaty.

Szkolenia planujemy przeprowadzić w październiku 2022 r. w 4 ośrodkach Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego tj. w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu.

Dyrektorzy szkół proszeni są o zgłaszanie wytypowanych nauczycieli do udziału  w dwudniowym szkoleniu z wychowania komunikacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. na formularzu dostępnym na stronie https://info.kowroc.pl

Zakwalifikowani nauczyciele zostaną poinformowani przez koordynatora z rejonu o terminie szkolenia.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.