13 czerwca 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

podręczniki szkolne

uprzejmie przypominam, że art. 22 ab ustawy o systemie oświaty określający zasady wyboru podręcznika został zmieniony art. 15 pkt 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe. Nowy zapis, zgodnie z art. 369 pkt 4 ustawy Przepisy wprowadzające (…), wszedł w życie 15 lutego 2017 r. Przywołany artykuł wskazuje, że

1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i społecznej oraz jednego  podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I-III szkoły podstawowej;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;

3) materiałów ćwiczeniowych.

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (zmiana zapisu na szkoły ponadpodstawowe wchodzi w życie od 01.09.2017);

3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:

1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym

– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:

1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;

2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.

6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych w zakresie kształcenia ogólnego.

 

Należy zwrócić uwagę na zapis art. 22d ustawy o systemie oświaty, który w ust. 1 zakazuje:

1) oferowania, obiecywania lub udzielania szkołom lub nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za dokonanie wyboru określonych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące

2) oferowania sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikami lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.

2.Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

 

Zwracam ponadto uwagę, że 31 maja br., Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych z 31 stycznia 2017 r.

 

Z wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

Idź do góry