16 marca 2023

Stypendia i zasiłki szkolne dla dzieci ukraińskich

logo ko

Zgodnie z pismem Ministra Edukacji i Nauki nr DWEW-WWR.419.1.2023.KK z dnia 10 marca 2023 r. informuję, że na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającemu warunki określone w tej ustawie, mogą być przyznane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.W związku z powyższym uprzejmie proszę o przekazanie, zgodnie z załączonym formularzem, danych o zapotrzebowaniu na ww. środki w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. Ministerstwo zwraca uwagę, że „Kwoty zapotrzebowania powinny być podane wyłącznie na podstawie już wydanych decyzji administracyjnych (pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków) aktualnych w okresie od stycznia do czerwca 2023 r.”

Wypełniony formularz z kwotami (w tym już zrealizowanymi wypłatami ze środków własnych, jeżeli takie wystąpiły) w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. należy przesłać
do 31 marca 2023 r. na elektroniczną skrzynkę podawczą epuap Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz na adres e-mail: rstodulski@kowroc.pl

Pismo przewodnie(PDF,398KB)

Załącznik nr 1 formularz I_VI 2023 Fundusz Pomocy Ukrainie stypendia i zasiłki szkolne formularz(XLSX, 114KB)

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.