30 grudnia 2021

Rusza pilotaż specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą

W pierwszych dniach grudnia br. w województwie dolnośląskim rozpoczęły działalność dwa Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW). Są one umiejscowione w SOS-W nr 10 przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu oraz w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym i reprezentują organy prowadzące – Miasto Wrocław i Powiat Wołów. Centra wyłonione zostały w drodze konkursu ogłoszonego przez ORE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

W kraju działają obecnie 23 takie centra. Ich zadaniem jest promowanie wychowania  i nauczania  dzieci (uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną) w warunkach przedszkoli czy szkół ogólnodostępnych, możliwie  najbliższych miejscu zamieszkania uczniów.

Programy realizacji zadań, które będą realizowane do czerwca 2023 r., obejmują wsparcie metodyczne, organizacyjne, sprzętowe i psychologiczne całych społeczności placówek wybranych przekrojowo – od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. Mają dawać równe szanse rozwoju wszystkim uczniom/wychowankom, także tym z utrudnieniami rozwojowymi.

Placówki objęte wsparciem we Wrocławiu to:

Przedszkole nr 71 przy ul. Kiełczowskiej,

Szkoła Podstawowa nr 83 przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,

Branżowa Szkoła I stopnia nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej,

Technikum nr 5 w Zespole Szkół nr 5 przy ul.  Dawida,

Liceum Ogólnokształcące nr XV przy ul. Wojrowickiej.

 

Natomiast placówki wybrane w powiecie wołowskim to:

Przedszkole Samorządowe w Wińsku,

Szkoły Podstawowe nr 1, nr 5 i  nr 6 w Brzegu Dolnym,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie,

Szkoły Podstawowe w Lubiążu i Wińsku,

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie,

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

 

Po zakończeniu pilotażu planuje się uruchomienie SCWEW w każdym z 380 powiatów  w Polsce.

Szczegółowe informacje o działaniach dolnośląskich centrów będzie można znaleźć  na stronach internetowych:

https://sosw10wroclaw.szkolnastrona.pl

https://scwew-brzegdolny.pl/

po zakończeniu prac organizacyjnych.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.