6 czerwca 2022

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

Rodzicu, planujesz wyjazd lub już przebywasz za granicą i pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało? Zapisz je do szkół w systemie kształcenia na odległość (online).

Rekrutacja trwa. Zapraszamy!

Uczniowie mogą wybrać 1 z 2 planów nauczania:

 • uczniowie polscy spełniający obowiązek szkolny w szkołach lokalnych za granicą, realizują ramy programowe kształceniauzupełniającego(przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, język polski i wiedza o Polsce);
 • uczniom, którzy z uzasadnionych względów nie są w stanie realizować obowiązku szkolnego w miejscu swojego obecnego pobytu za granicą, system kształcenia na odległość umożliwia naukę w ramowym planie nauczania.

Szkoły w systemie kształcenia na odległość – Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – są koordynowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). ORPEG jest jednostką podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki. W roku szkolnym 2021/2022 w kształceniu na odległość uczestniczyło blisko 1500 uczniów w 84 krajach na całym świecie.

KORZYŚCI:

 • płynny kontakt z ukochanymi dziadkami, rodziną i rówieśnikami, którzy mieszkają na co dzień w Polsce;
 • nauka odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej;
 • kształcenie jest bezpłatne;
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • uczniowie otrzymują świadectwa szkolne oraz legitymacje, które są ważne na terenie Polski;
 • uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczenia – na czas trwania roku szkolnego – podręczników szkolnych. W klasach 1-3 szkoły podstawowej wydawane są również bezzwrotne zeszyty ćwiczeń;
 • uczniowie realizujący ramowy plan nauczania przystępują do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
 • płynny powrót do polskiego systemu edukacyjnego, np. na czas studiów;
 • istotne miejsce w programach obu szkół zajmują obchody świąt i rocznic bliskich sercu każdego Polaków, co pozwala uczniom lepiej zrozumieć własną tożsamość;
 • uczniowie biorą udział w Konkursie Literatury i Języka Polskiego – zdobycie tytułu finalisty, bądź laureata uprawnia m.in. do zwolnienia z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz przewiduje szereg udogodnień w procesie rekrutacyjnym na wybrane uczelnie wyższe. Tytuł laureata Olimpiady upoważnia do uzyskania stypendium Ministra Edukacji i Nauki;
 • nawiązane przyjaźnie, trwające latami.

Bliższe informacje: https://www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2022-23/#1623847487272-c947da43-5b72

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.