22 grudnia 2020

Organizacja wypoczynku zimowego.

Logo Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

w związku z zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieci  i młodzieży wprowadza się zakaz organizacji wypoczynku w czasie przerwy świątecznej.

W okresie ferii zimowych dopuszcza się organizację:
1. Półkolonii dla dzieci uczęszczających do klas I–IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–IV szkoły podstawowej;
2. Obozów szkoleniowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Nie organizuje się wypoczynku w formach innych niż wymienione w pkt 2.

Organizatorem wypoczynku, o którym mowa w pkt 1, mogą być wyłącznie:
– szkoły i placówki;
– organy prowadzące szkoły lub placówki;
– stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem
Zbigniew Kuberski
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Idź do góry