5 września 2016

Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki”

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty 3 września uczestniczył w uroczystości nadania Liceum Ogólnokształcącemu nr I we Wrocławiu imienia Danuty Siedzikówny „Inki”. Uroczystość miała charakter podniosły i wzruszający. Kurator, odnosząc się do postaci „Inki”, zaprezentował uczniom, nauczycielom i licznie zgromadzonym gościom pieśń „Chwała Żołnierzom Wyklętym”, do której napisał słowa i muzykę.

„Część Wam, Żołnierze Niezłomni, szacunek i kwiaty słów.

Hołd za serce dla Polski bijące, dumna cisza i czapki z głów.

Oddaliście Ojczyźnie w ofierze bez wahania swe dusze i ciała.

Zostaniecie na zawsze w pamięci, wieczna Wam, Wyklęci, chwała!”

Danuta Siedzikówna jako 15-letnia dziewczyna wstąpiła do Armii Krajowej. Od wiosny 1946 roku służyła w szwadronie 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Była łączniczką i sanitariuszką. Została aresztowana rankiem 20 VII 1946 roku i umieszczona w pawilonie V więzienia w Gdańsku. Po ciężkim śledztwie 3 VIII 1946 roku została skazana na śmierć przez sąd wojskowy.

W przesłanym grypsie z więzienia „Inka” napisała: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”.

Uroczystość nadania Liceum Ogólnokształcącemu nr I we Wrocławiu imienia Danuty Siedzikówny „Inki” odbyła się w 88. rocznicę urodzin i kilka dni po 70. rocznicy śmierci.

Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjecie nr 1 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 2 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 3 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 4 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 5 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 6 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 8 Nadanie szkole imienia Danuty Siedzikówny „Inki” - zdjęcie nr 7

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.