14 marca 2022

Międzynarodowe badania nad zdrowiem i zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych!

Informujemy, że Instytut Matki i Dziecka w Warszawie i  Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego realizuje  w Polsce dziewiątą rundę międzynarodowych badań nad zdrowiem
i zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), które  w naszym kraju od 1990 r. przeprowadzane są co cztery lata. 

W obecnej rundzie badań, w drugiej połowie roku szkolnego 2021/2022, planowane jest objęcie  anonimowymi badaniami ankietowymi uczniów w  wieku od 11- 17 lat, w losowo wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, we wszystkich województwach.

Ankieta dotyczy zdrowia i zachowań związanych ze zdrowiem oraz funkcjonowania uczniów w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym. Wiodącym motywem tej rundy badań HBSC będzie zdrowie psychiczne młodzieży.

Wstępne wyniki badań zostaną opublikowane na przełomie lat 2022/23 w formie raportu, który będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka i Uniwersytetu Warszawskiego.

Poniżej umieszczone zostały raporty zawierające wyniki badań przeprowadzonych w poprzednich latach.

Raport HBSC 17-latki Raport krajowy HBSC Raport miedzynarodowy HBSC

Raport HBSC 17-latki

Raport miedzynarodowy HBSC

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.