26 stycznia 2018

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) rozpoczęła kolejną rekrutację słuchaczy kursu stacjonarnego

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP) rozpoczęła kolejną rekrutację słuchaczy kursu stacjonarnego. Jako Szef Służby Cywilnej oraz absolwent KSAP zachęcam do rozpowszechnienia tej informacji wśród pracowników kierowanych przez Państwa urzędów oraz urzędów podległych.

Słuchaczami Szkoły mogą zostać osoby, które są już zatrudnione w administracji publicznej. Nauka w KSAP daje możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji merytorycznych, językowych oraz miękkich w zakresie znacznie szerszym niż ma to miejsce w wypadku typowych szkoleń w służbie cywilnej.  Jestem przekonany, że kształcenie w KSAP jest nie tylko szansą rozwoju osobistego pracownika, ale przede wszystkim stanowi inwestycję, która przyniesie korzyści dla całej administracji.

O przyjęcie do KSAP mogą ubiegać się osoby, które:

  • nie ukończyły 32 lat,
  • legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym,
  • znają język angielski, francuski lub niemiecki,

a także spełniają wymagania, które umożliwiają zatrudnienie w administracji publicznej:

  • są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z późn. zm.),
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • ich stan zdrowia pozwala na kształcenie i zatrudnienie w administracji publicznej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Szkoły www.ksap.gov.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lutego 2018 r.

Proszę Państwa o przekazanie powyższej informacji pracownikom kierowanych przez Państwa urzędów i jednostek podległych oraz zamieszczenie informacji na ten temat na wewnętrznych portalach urzędów.

Idź do góry