17 marca 2017

Konferencja prasowa nt. wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

Konferencja prasowa nt. wdrażania reformy edukacji w szkołach

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty wziął dziś udział w konferencji prasowej. Jest to kolejne spotkanie informacyjne z przedstawicielami mediów nt. prac nad wdrażaniem reformy oświaty.

Podczas konferencji w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego obecne były także Małgorzata Hasiewicz Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małgorzata Henglewska Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Małgorzata Sandecka Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji.

W swoim wystąpieniu kurator poinformował o aktualnym stanie wdrażania reformy oświaty. Blisko 97 proc. rad powiatów oraz 96 proc. rad gmin Dolnego Śląska przesłało już do zaopiniowania przez kuratora oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego. Oznacza to, że już ponad 96 proc. samorządów jest gotowych do reformy oświaty. Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował 27 uchwał rad powiatów i 133 uchwały rad gmin w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustroju szkolnego.

Małgorzata Hasiewicz Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśniła, na czym polega rozstrzygnięcie nadzorcze, które stwierdza nieważność niezgodnej z prawem podjętej uchwały jednostki samorządu terytorialnego – wojewoda stwierdza nieważność w ciągu 30 dni od chwili przedłożenia uchwały. Stwierdzenie przez organ nadzoru z mocy prawa wstrzymuje wykonanie aktu nim objętego z chwilą doręczenia rozstrzygnięcia. Nieważnością może być objęty akt w całości lub części. Rozstrzygnięcie może być zaskarżone przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia.

Małgorzata Henglewska Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego poinformowała o podpisanych przez Minister Edukacji Narodowej:

  • rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek,
  • rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum,
  • dwóch rozporządzeniach dotyczących wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

 

 

 

Idź do góry