9 marca 2017

Konferencja prasowa nt. wdrażania reformy edukacji w szkołach i placówkach na Dolnym Śląsku

konferncja prasowa

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Janusz Wrzal Dolnośląski Wicekurator Oświaty wzięli dziś udział w konferencji prasowej. Jest to kolejne spotkanie informacyjne z przedstawicielami mediów nt. prac nad wdrażaniem reformy oświaty.

Kurator poinformował o liczbie złożonych do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i zaopiniowanych uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Do dnia 9 marca 2017 r. wpłynęły do zaopiniowania: 183 projektów uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego: w tym 154 (91%) z gmin i 29 (97%) z powiatów.

Do tej pory Kurator wydał 104 opinie: 84 opinie wydane gminom  (w tym 41 pozytywnych, 43 opinie warunkowe) oraz 20 opinii wydanych starostwom (w tym 14 pozytywnych oraz 6 warunkowych).

Pozostałe 79 projektów jest w trakcie rozpatrywania.

Likwidacje, przekształcenia, przeniesienia:

Do dnia 9 marca 2017 r. do  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w płynęło 90 wniosków o wydanie opinii w sprawie przekształcenia, przeniesienia, likwidacji szkół i placówek:

  •  44 wnioski dotyczące likwidacji
  • 46 wniosków dotyczących przekształcenia lub przeniesienia siedziby

Do dnia 9 marca 2017 r. Kurator wydał w sprawie:

likwidacji:

  • 27 pozytywnych postanowień
  • 6 negatywnych postanowień (SP w Mieczkowie, Karczycach, Tomisławiu, Krobicy, Kowalowej, Technikum nr 6 w Głogowie)
  • 3 informacje o niemożności wydania postanowienia z powodu błędów formalnych (brak uchwał intencyjnych)
  • 8 wniosków jest w trakcie rozpatrywania

przekształcenia, przeniesienia:

  • 27 pozytywnych postanowień
  • 2 negatywne postanowienia (Osiec Łużycki, Trójca)
  • 12 informacji o niemożności wydania postanowienia z powodu błędów formalnych (np. brak uchwał intencyjnych)
  • 5 wniosków jest w trakcie rozpatrywania

Dolnośląski Kurator Oświaty odpowiadając na pytania odniósł się do spotkań ze społecznościami szkolnymi, planowanych podwyżek wynagrodzenia nauczycieli i zapowiadanego strajku nauczycieli.

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zobowiązała rady gmin i powiatów do:
• podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego;
• uzyskania opinii kuratora oświaty (opinia jest wiążąca);
• uzyskania opinii reprezentatywnych związku zawodowych (opinia nie jest wiążąca);
• podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci do nowego ustroju szkolnego.

Do 31 marca samorządy mają czas na podjęcie uchwał w sprawie dostosowania siec szkół do nowego ustroju szkolnego.

Idź do góry