27 października 2020

II edycja Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo,

Rozpoczyna się realizacja II etapu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
Program będzie realizowany w latach 2020–2024. Łączna kwota przewidziana na realizację programu wynosi 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł w 2020 r., Program będzie finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Harmonogram programu w roku 2020:

  • szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących – do 27 października br.;
  • organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów – do 29 października br.;
  • kwalifikacja wniosków przez wojewodów – do 3 listopada br.;
  • przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 30 listopada 2020 r.

Termin i miejsce składania wniosków

Etap I

Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w roku 2020 w terminie do dnia 27 października 2020 r.

Wniosek do pobrania poniżej

Etap II

Organ prowadzący, weryfikuje wnioski dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych zawartych w tych wnioskach. Nie mogą być zaakceptowane wnioski dyrektorów szkół, które zostały zakwalifikowane do programu w roku 2017 – 2019 (zostały wymienione w umowie podpisanej przez wojewodę dolnośląskiego z organem prowadzącym).

Organ prowadzący występuje do wojewody dolnośląskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2020 – w terminie do dnia 29 października 2020 r.
(termin złożenia wniosku elektronicznie nie może zostać przekroczony).

Wspomniany wniosek organu prowadzącego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: poczta@kuratorium.wroclaw.pl  (w tytule podać AT2020 ) w postaci załączników zeskanowanych, podpisanych i opieczętowanych dokumentów:

  1. Oryginał wniosku organu prowadzącego
  2. Oryginały wniosków dyrektorów szkół
  3. Listę zbiorczą wszystkich zakwalifikowanych przez organ prowadzący szkół

oraz wypełnia obowiązkowo wersję elektroniczną zamieszczoną pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJMhVCDcUbdmuB_SLCiIhN2-D1fuXXkrkY5uB9ZznLJ3S0Vw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Dodatkowych informacji dotyczących wniosków udziela starszy wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu p. Marek Sieczka, nr tel. 713406342   msieczka@kowroc.pl

W załączeniu wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla organu prowadzącego

Lista zbiorcza

 

Pozostałe dokumenty dotyczące wprowadzania w życie programu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – Prawo i legislacja.)

Idź do góry