6 września 2016

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców

 

 

 

 

Termin: 27 września 2016 r. godz. 10:00

Miejsce Konferencji: Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław – Plac Grunwaldzki 24

Organizatorzy: Wojewoda Dolnośląski

Dolnośląski  Kurator Oświaty

Fundacja „Rodzice Szkole”

Uczestnicy:      Przedstawiciele Rad Rodziców (2 osoby z każdej  rady)

Przedstawiciele Dolnośląskich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli

Przedstawiciele samorządów terytorialnych

Cele konferencji:

 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze

ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów

wychowawczych szkół,

 • przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji

Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół,

 • konsolidacja środowisk rad rodziców, prowadząca do tworzenia lokalnych

porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców –

Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Rodziców.

 

RSVP do dnia 20.09.2016 r.

tel.: 721 326 336

e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

 

Program I Dolnośląskiej  Konferencji Rad Rodziców

(rady rodziców w polskim systemie oświaty)

9.00-10.00:  Rejestracja uczestników Konferencji

10.00-10.15:  Otwarcie Konferencji: Dolnośląski Kurator Oświaty

10.15-10.30:  Wystąpienia Gości Honorowych

10.30-11.10:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty – wczoraj, dziś jutro:Wojciech Starzyński

11.10- 11.50:  Rola  rodziców w tworzeniu i realizacji  programu wychowawczego szkoły:Katarzyna Styczyńska

11.50 -12.30:  Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława  Grzemba-Wojciechowska

12.30 – 13.00:  Wystąpienia sponsora/ sponsorów Konferencji

13.00-13.30:  Przerwa kawowa/konferencja prasowa

13.30-13.50:  Prezentacja wyników Ankiety: „Rady rodziców w Polskim systemie oświaty”: Krzysztof Zuba

13.50-14.05.  Przedstawienie Stanowiska i Deklaracji I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców Wojciech Starzyński.

14.05-15.35:  Dyskusja

15.35-15.50:  Przyjęcie Stanowiska Dolnośląskiej Konferencji Rad Rodziców w sprawach omawianych na I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

15.50-16.00:  Podsumowanie i zakończenie Konferencji:Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Uwaga: Po wystąpieniu każdego z prelegentów organizatorzy przewidują 10 minut na zadawanie pytań i odpowiedzi.

Poniżej link do rejestracji online: 

http://ankieterka.pl/?akcja=ankieta&id=1213 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.