27 września 2016

I Dolnośląska Konferencja Rad Rodziców

SONY DSC

W Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyła się dzisiaj debata poświęcona roli rad rodziców w systemie oświaty.

Współpraca pomiędzy radą rodziców, dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym powinna opierać się na wzajemnym partnerstwie, pełnym zaufaniu i szacunku – w wystąpieniu powiedział Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty. Podkreśl, że nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami to proces, wymagający od wszystkich zrozumienia i taktu oraz umiejętności rezygnacji z własnych celów na rzecz celu nadrzędnego.

Konferencję zorganizowali Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty i Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski oraz Fundacja „Rodzice Szkole”.

W trakcie obrad i bardzo ożywionej dyskusji zwrócono uwagę, że rada rodziców jest organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów, a obowiązujące regulacje wyposażają ją w szereg istotnych kompetencji. Najważniejsze z nich to:

  • uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego oraz programu profilaktyki szkoły, które z założenia są kluczowymi dokumentami nadającymi bieg wszystkim działaniom wychowawczym podejmowanym na terenie szkoły,
  • wyrażanie zgody na działalność w szkole stowarzyszeń i innych organizacji,
  • wnioskowanie do dyrektora szkoły o ocenę pracy nauczyciela,
  • uczestniczenie w ocenie pracy dyrektora szkoły,
  • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego,
  • udział w komisji konkursowej wybierającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
  • opiniowanie projektu planu finansowego placówki, składanego przez dyrektora,
  • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,
  • prawo do gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, przeznaczanych na działalność statutową szkoły.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Idź do góry