4 października 2022

„Dzieci z 22q11 w polskiej szkole” – Konferencja dla Pedagogów

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Stowarzyszenie 22q11 Polska we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie organizuje Konferencję dla Pedagogów „Dzieci z zespołem 22q11 w polskiej szkole”, która odbędzie się w Warszawie w dniu 18 listopada 2022 r.

Zespół 22q11 to druga po Zespole Downa wada genetyczna, która powoduje niepełnosprawność intelektualną u dzieci.

Jest to choroba zupełnie nieznana w środowisku edukacyjnym w Polsce, a wiążę się z:

 • nieharmonijnym, często opóźnionym rozwojem,
 • problemami z myśleniem abstrakcyjnym, przez co dzieciom sprawiają kłopot przede wszystkim przedmioty ścisłe,
 • funkcjonowaniem poniżej normy intelektualnej, ale nie zawsze – przez co zespół jest tak trudny w diagnostyce,
 • dużymi problemami szkolnymi – bez prawidłowego wsparcia dzieci z 22q11 czekają niepowodzenia szkolne.

Dzieci z zespołem 22q11 nazywa się dziećmi z szarej strefy polskiego systemu edukacji, tzn. zbyt dobrze funkcjonujące, aby trafiały do szkół specjalnych, ale zbyt słabo funkcjonujące, aby uczyły się bez wsparcia w szkołach masowych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji wraz z formularzem do zapisów na konferencję można odnaleźć pod adresem: www.22q11.pl/konferencja

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.