24 sierpnia 2021

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Adresatami ww. programu są uczniowie bądź słuchacze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, spełniający tzw. kryteria obowiązkowe i jedno z kryteriów dodatkowych.

I. Kryteria obowiązkowe

Uczniowie/słuchacze:

 • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum – uczeń co najmniej II klasy
 • szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym – słuchacz co najmniej II semestru
 • uzyskali średnią ocen z 3 wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów zawodowych obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy lub szkoły/wpisów do indeksu za ostatni semestr w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,66 obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bez zaokrągleń, w przypadku branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, szkoły policealnej kształcącej w trybie dziennym;
 • opracowali pod nadzorem opiekuna dydaktycznego Plan Rozwoju Ucznia, związany z rozwojem zawodowych uzdolnień i zainteresowań ucznia;
 • nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
 • nie pobierali stypendium w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”.

II. Kryteria dodatkowe (uczniowie spełniają co najmniej jeden z warunków):

 • w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali tytuł finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa/wpisów do indeksu z roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ubiegają się o stypendium na poziomie nie niższym niż 4,50, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń;
 • w przypadku kształcenia modułowego uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych obliczoną na podstawie świadectwa wraz z zaświadczeniem zawierającym wykaz ocen z roku szkolnego 2020/2021 na poziomie nie niższym niż 4,50, obliczoną z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

Wsparcie stypendialne obejmuje uczniów szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie województwa dolnośląskiego.

Stypendium w wysokości 450 zł miesięcznie przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w terminie od 1 do 30 września 2021 r.

Szczegółowe informacje, regulamin przyznawania pomocy stypendialnej oraz wniosek znajdują się na stronie: https://www.stypendialny-dolnyslask.pl

Idź do góry