15 marca 2018

Do dnia 15 marca 2018 r. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu przyjmuje zgłoszenia na urzędników wyborczych.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora delegatury właściwej dla gminy, w której mają wykonywać funkcję. W zgłoszeniu należy podać: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie. Kandydat na urzędnika wyborczego musi być ponadto zatrudniony w administracji rządowej lub samorządowej,  albo jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych. Pracodawca musi potwierdzić na zgłoszeniu fakt zatrudnienia w jednym z takich miejsc.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowych wymogów stawianych kandydatom oraz zasady dokonywania zgłoszeń zostały zamieszczone na stronie internetowej KBW Delegatury we Wrocławiu pod adresem:

http://wroclaw.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24347_Informacja_Dyrektora_Delegatury_Krajowego_Biura_Wyborczego_we_Wroclawiu_z_dnia_22_lutego_2018_r_o_liczbie_urzednikow_wyborczych_w_poszczegolnych_gminach_na_obszarze_wlasciwosci_Delegatury_oraz_o_zasadach_dokonywania_zgloszen_kandydatow_na_funkcje_urze

 

 

 

Idź do góry