20 października 2021

Program z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych skierowany do uczniów 12-15 lat w szkołach podstawowych „Ekonomia na co dzień”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w ramach ogólnopolskiego programu zatytułowanego „Ekonomia na co dzień” Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów szkół podstawowych w wieku 12-15 lat oraz ich nauczycieli do udziału w programie z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych, edukacji finansowej oraz doradztwa zawodowego. Program „Ekonomia na co dzień” umożliwia realizację kierunków polityki oświatowej ogłoszonej przez MEiN na rok szkolny 2021/2022. Udział w programie rozwija kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje społeczne. Uczestnicy otrzymują bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla uczniów oraz nauczycieli, dostęp do platformy edukacyjnej. Wsparciem dla nauczycieli biorących udział w programie są bezpłatne warsztaty metodyczne oraz możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych.

Program jest realizowany wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Szczegółowe informacje są dostępne  na stronie internetowej https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.