10 grudnia 2021

„Poznajemy Źródła Historii i Kultury Naszego Regionu” X Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny

Szanowni Państwo !

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim organizuje dla uczniów szkół podstawowych X Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Regionalny „Poznajemy Źródła Historii i Kultury Naszego Regionu” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki,  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,  Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Gryfów Śląski .

Celem Konkursu jest popularyzowanie tradycji Świąt Wielkanocnych i poznawanie obyczajowości ludowej, w tym różnorodnych technik zdobienia pisanek wielkanocnych, rozbudzanie szacunku do kultury i tradycji regionu a ponadto doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania informacji oraz dbałość o czystość i kulturę języka ojczystego.
Rywalizacja konkursowa polega na:
–  samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej  na  tematem „Pisanka-jajko wielkanocne”, dla uczniów kl. I-IV;
–  samodzielnym napisaniu pracy literackiej na temat „Tradycje Świąt Wielkanocnych w moim regionu”, dla uczniów kl. V-VIII.

Termin nadsyłania prac mija 4 marca 2022 r.

Wszystkie zasady i szczegóły konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Regulamin Konkursu Historyczno-Regionalnego

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.