14 maja 2024

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu z obszaru nowych technologii w sektorze VET.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności, Partner Programu Edukacja, zapraszają  na dwudniowe wydarzenie z obszaru  nowych technologii w sektorze VET: Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie panelom dyskusyjnym. W drugim dniu odbędą się sesje warsztatowe opierające się na metodzie Design Thinking, podnoszące kompetencje osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk, omówienia obecnych i przyszłych partnerstw, a także budowania potencjalnych pomysłów projektowych.

Grupą docelową wydarzenia są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowych, podmioty prowadzące szkoły, organy administracji państwowej, organy samorządu terytorialnego, ośrodki i centra kształcenia i szkolenia zawodowego, instytucje edukacyjne, ośrodki doskonalenia zawodowego, organizacje pozarządowe, izby przemysłowe, handlowe i gospodarcze, branżowe centra umiejętności.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i udziału w konferencji pokrywają organizatorzy. Uczestnicy powinni jedynie we własnym zakresie zapewnić sobie transport.

Konferencja, jak i komunikacja podczas warsztatów będą odbywać się w języku angielskim. Płynna znajomość języka angielskiego jest wymogiem uczestnictwa w wydarzeniu.

Termin i miejsce konferencji: 13 – 14 czerwca 2024 r.,    Warszawa

Program konferencji:    VIEW AGENDA

Zgłoszenie udziału w konferencji:   REGISTER HERE

Przyjmowanie zgłoszeń:  do  05 czerwca 2024 r.,  godz. 15:00

Więcej informacji: edukacja.eog@frse.org.pl           zuzanna.rozycka@frse.org.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.