6 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej). Wsparciem zostanie objętych 14 000 uczniów, w tym 60 % uczniów zamieszkujących obszary defaworyzowane, tj. średnio i słabo zaludnione. Projekt stanowi unikatową okazję do skorzystania – przez grupy uczniów, wraz z opiekunami, z udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej (trwających od 7 do 14 dni), dzięki którym będą mogli nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. W trakcie mobilności uczniowie będą brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, w tym na rzecz społeczności lokalnych, które stanowić będą silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki z rówieśnikami ze szkół przyjmujących. Wszystkie planowane wyjazdy poprzedzone będą działaniami przygotowawczymi w polskich szkołach. Realizacja projektu przyczyni się dodatkowo do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz umocni współpracę międzynarodową pomiędzy szkołami. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 – 2023, a FRSE ogłosiła już pierwszy nabór skierowany do szkół, z terminem na złożenie zgłoszeń do dnia 25.02.2019 r.

Więcej informacji: 

www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

Agnieszka Wielgomas, nr tel.: 22 463 12 15

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

Idź do góry