6 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy prawo oświatowe, a jego grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej). Wsparciem zostanie objętych 14 000 uczniów, w tym 60 % uczniów zamieszkujących obszary defaworyzowane, tj. średnio i słabo zaludnione. Projekt stanowi unikatową okazję do skorzystania – przez grupy uczniów, wraz z opiekunami, z udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej (trwających od 7 do 14 dni), dzięki którym będą mogli nabyć nowe kompetencje niezbędne do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. W trakcie mobilności uczniowie będą brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, w tym na rzecz społeczności lokalnych, które stanowić będą silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki z rówieśnikami ze szkół przyjmujących. Wszystkie planowane wyjazdy poprzedzone będą działaniami przygotowawczymi w polskich szkołach. Realizacja projektu przyczyni się dodatkowo do budowania porozumienia pomiędzy uczniami z różnych krajów Unii Europejskiej oraz umocni współpracę międzynarodową pomiędzy szkołami. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019 – 2023, a FRSE ogłosiła już pierwszy nabór skierowany do szkół, z terminem na złożenie zgłoszeń do dnia 25.02.2019 r.

Więcej informacji: 

www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

Agnieszka Wielgomas, nr tel.: 22 463 12 15

agnieszka.wielgomas@frse.org.pl

j.kaminski@kuratorium.wroclaw.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.