11 stycznia 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie „Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół ponadpodstawowych, Drodzy Uczniowie,

„Poznaj Lokalnie, Promuj Globalnie” jest konkursem Instytutu Badań Edukacyjnych, adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych, poświęconym tematyce społeczno-gospodarczej.

Patronat Honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy z zakresu:

 • dóbr i usług specyficznych dla regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
 • historii społeczno-gospodarczej regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu;
 • istotnych wydarzeń społeczno-gospodarczych regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych;
 • postaci mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, z którego pochodzi Uczestnik Konkursu, zarówno tych historycznych, jak i współczesnych.

Konkurs ma charakter indywidulany. Dla najwyżej ocenionych prac przewiduje się nagrody o wartości:

 • 1 miejsce – 8 000 zł;
 • 2 miejsce – 6 000 zł;
 • 3 miejsce – 4 000 zł;
 • dwa wyróżnienia – 2 000 zł.

Termin na przygotowanie prac konkursowych mija w dniu 15 maja 2023 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 30 maja 2023 r.

Wszelkie informacje o konkursie (cele konkursu i jego regulamin) znajdują się na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych pod linkiem https://ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci-poznaj-lokanie-promuj-globalnie

Osobą do kontaktu z ramienia Instytutu Badań Edukacyjnych jest Pan Piotr Trześniowski, adres e-mail: p.trzesniowski@ibe.edu.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.