17 maja 2024

Zaproszenie do udziału w Konkursie EDUinspirator

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z ogłasza start kolejnej edycji Konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator, pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”.

Konkurs ten stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które poprzez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku.

EDUinspirator to tytuł dla tych, którzy nie tylko angażują się w projekty edukacyjne, ale także inspirują innych do nauki i działania. Osoby nagrodzone w ramach tego konkursu wyróżniają się nie tylko swoją aktywnością, lecz także wpływem na rozwój innych oraz przynoszą pozytywne zmiany w swoim środowisku. W ramach tegorocznej edycji konkursu, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie także przyznany tytuł Młodego EDUinspiratora. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konkursu do 30 września 2024 roku. Można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

  • EDUinspirator: Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Edukacja zawodowa, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna młodzieży.
  • Młody EDUinspirator: Uczeń, Wolontariusz, Student.

Więcej informacji:

https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie

Marta Kęska
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
i Europejskiego Korpusu Solidarności
Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa
e-mail: mkeska@frse.org.pl
www.frse.org.pl  | www.erasmusplus.org.pl

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.