3 czerwca 2024

Zaproszenie do udziału w eliminacjach do wydarzenia „ CyberWizards – InternationalCyber Camp.”

CyberWizards jest przedsięwzięciem skierowanym do dziewcząt w wieku 13-16 lat, ceniących wyzwania w zakresie rozwiązywanie zagadek, w tym z użyciem nowych technologii. Przedsięwzięcie polega na tym, że zaproszone kraje (w tym Polska) wysyłają swoje drużyny na obóz, który będzie miał miejsce w miejscowości Kehtna.

Aby wziąć udział w przedsięwzięciu, nie jest wymagane doświadczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa lub programowania. Uczestniczki w trakcie kilkudniowego obozu poznają dziedzinę i zagadnienia cyberbezpieczeństwa poprzez praktyczne działania. Zajęcia podczas obozu prowadzone są w języku angielskim.

Obóz odbędzie się w terminie 29.07-03.08.2024 r. w Kehtna w Estonii. Na koniec wyjazdu zaplanowano grę Capture the Flag (CTF), dającą możliwość rozwiązywania zadań związanych

z cyberbezpieczeństwem.

Warunki uczestnictwa w CyberWizards Summer Camp :

 • grupa 3-6 uczennic wraz z opiekunem (opiekunem grupy może być dowolna osoba dorosła- nauczyciel, rodzic inny opiekun, mówiąca po angielsku i w języku ojczystym swojej grupy).
 • obóz jest bezpłatny dla uczestników i opiekuna,
 • organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, pokrywa koszty warsztatów i wszystkich pozostałych zajęć, nie pokrywa kosztów podróży.

Zespoły, które chciałyby wziąć w nim udział, powinny przesłać do kuratoriów oświaty kilkuminutowy filmik (w języku angielskim) na temat roli jaką odgrywają nowe technologie                         we współczesnym świecie, w tym ich wpływ na kluczowe zmiany na świecie (np. klimatyczne,
czy w zakresie  bezpieczeństwa).Wraz z filmem, opiekun drużyny powinien przekazać w formie oświadczenia zgodę na przetwarzanie danych uczestniczek (oraz swoją) a także wizerunku na potrzeby organizacji  i udziału w CyberWizards – InternationalCyber Camp.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, kuratorium oświaty wybierze jedną drużynę z każdego województwa, której kandydatura zostanie wraz z filmem i zgodami uczestniczek przekazana do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wybór drużyny na terenie województwa odbędzie się przy udziale trzyosobowego zespołu wg poniższych kryteriów;

 • oryginalność i kreatywność prezentacji wybranego zagadnienia – maks. 10 pkt;
 • pomysłowe wykorzystanie nowoczesnych technologii – maks. 5 pkt;
 • współpraca zespołu (podział ról, wykorzystanie potencjału uczestniczek) – maks. 5 pkt;
 • sposób realizacji zadania (wybór miejsca, dobór narzędzi, rekwizytów itd.)- maks. 10 pkt.

Przygotowany link do filmiku,  wraz ze zgodami należy przekazać do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do dnia 14 czerwca br. na adres poczta@kuratorium.wroclaw.pl

 

Terminy

Kurator Oświaty wybiera jedną drużynę z województwa i w terminie do 19 czerwca br. przekazuje wybrane zgłoszenie  do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Do 21 czerwca br.  MEN wybierze zwycięską drużynę i przekaże informację o wyborze do kuratorów oświaty oraz do Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało sfinansowanie podróży do Estonii dla całej drużyny oraz dla opiekuna.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.