14 października 2022

Zaproszenie do udziału szkół średnich w konkursie wiedzy pt. „LEŚNI POSKRAMIACZE ŻYWIOŁÓW”

W latach 2019-2023 w Instytucie Badawczym Leśnictwa realizowany jest projekt edukacyjny pt. Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie„, dofinansowany
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród wielu działań edukacyjnych, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej
i świadomości ekologicznej młodzieży i osób dorosłych, jest właśnie ogłoszony konkurs wiedzy pt. LEŚNI POSKRAMIACZE ŻYWIOŁÓW.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, nie tylko o profilach leśnych czy przyrodniczych. termin wstępnego zgłoszenia się szkół upływa 15 października br., a finał centralny odbędzie się w siedzibie IBL 16 grudnia br. Łączna wartość nagród rzeczowych dla laureatów I, II i III miejsca oraz szkół przez nich reprezentowanych wynosi 6.000,00 zł.

Dokumenty zgłoszeniowe (regulamin Konkursu, plakat, formularze deklaracji) są dostępne na witrynie projektu w zakładce: https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-lesni-poskramiacze-zywiolow/

Regulamin Konkursu Wiedzy_Lesni Poskramiacze Zywiolow(PDF, 290KB)

Plakat_Konkurs wiedzy(PDF, 2MB)

Zalacznik nr 1_Deklaracja Szkoly_Konkurs Lesni Poskramiacze Zywiolow(PDF, 179KB)

Zalacznik nr 2_Deklaracja Ucznia_Konkurs Lesni Poskramiacze Zywiolow(PDF, 181KB)

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.