17 czerwca 2024

XXX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży 2024 r.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt, który poprzez zabawę edukuje najmłodsze pokolenia Polaków w obszarze parlamentaryzmu i demokracji. W tym roku organizatorzy adresują zaproszenie na SDiM do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

W czwartek, 13 czerwca b.r. w Sejmie wylosowano szkoły, których uczniowie będą mieli szansę ubiegać się o mandat uczestnika XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Pełna lista wylosowanych szkół znajduje się na stronie internetowej SDiM.

W wylosowanych szkołach 2 września br. odbędą się kolejne losowania, które wyłonią po jednym przedstawicielu klas VI, VII i VIII spośród tych, którzy wyrażą chęć udziału w projekcie edukacyjnym i uzyskają na to zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży odbędzie się 30 września 2024 r.

Organizatorzy SDiM nie narzucają młodym parlamentarzystom tematu obrad. Chcą, aby uczestnicy tegorocznej sesji zadali sobie pytanie: „Co jest dla nas najważniejsze?”

Biuro Rzecznika Praw Dziecka przejmie temat wskazany w uchwale Sejmu Dzieci i Młodzieży, tak aby mógł być przedmiotem prac na Kongresie Młodych organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2024 r.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Kancelaria Sejmu, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Wszelkie informacje na temat XXX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży znajdują się na stronie internetowej wydarzenia oraz na profilu SDiM na Facebooku.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.