21 grudnia 2023

XXVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

 Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego ogłasza rozpoczęcie XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego (OKK). Konkurs jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Ich zadaniem jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia, nawiązującego do hasła przewodniego konkursu. W 2024 roku tym hasłem będzie zdanie „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”. Głównym celem konkursu jest motywowanie młodych ludzi do pielęgnowania języka ojczystego oraz edukacja na rzecz polszczyzny i jej miejsca we współczesnym życiu publicznym. Twórcą idei i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego jest Związek Górnośląski w Katowicach. Jako wieloletni organizator Konkursu, konsekwentnie budował jego unikatowy charakter i prestiż. Na mocy porozumienia ze Związkiem Górnośląskim od 2015 roku rolę organizatora przejął Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego, wzbogacając formę konkursu o szereg działań edukacyjnych. Konkurs jest dwuetapowy. Eliminacje regionalne przeprowadzi Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze.

Finał OKK odbędzie się 22 marca 2024 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Więcej informacji można uzyskać na stronie:

https://instytutkorfantego.pl/aktualnosci/xxvi-ogolnopolski-konkurs-krasomowczy-im-wojciecha-korfantego-22-03/

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.