1 kwietnia 2021

XXVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”

Szanowni

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie

Informuję, że III etap wojewódzki, XXVI edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” zostanie przeprowadzony dnia 14 kwietnia 2021 r. o godz. 1100 w macierzystych szkołach uczestników Konkursu.

Decyzją Komitetu Organizacyjnego Konkursu etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu dla etapu szkolnego oraz zgodnie z postanowieniami Komitetu Organizacyjnego Konkursu zamieszczonymi na stronie internetowej www.losyzolnierza.pl w warunkach zapewniających samodzielność pracy uczestnika oraz przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń epidemicznych spowodowanych przez COVID-19.

Nie przewiduje się pisania prac zdalnie oraz nie przeprowadza się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do etapu wojewódzkiego.

Test oraz karta kodowa dla uczestnika Konkursu zostaną udostępnione dyrektorom szkół na ogólnopolskiej stronie internetowej Konkursu – www.losyzolnierza.pl dnia 14 kwietnia 2021 o godz. 930, po zalogowaniu się. Obowiązują loginy i hasła przesłane szkołom do etapu szkolnego.

Wypełnione testy uczestników III etapu wojewódzkiego wraz z kartą kodową należy przesłać niezwłocznie po zakończeniu Konkursu do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław z dopiskiem – Konkurs „Losy żołnierza …” etap wojewódzki.

Informacja dotycząca IV etapu centralnego XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora Konkursu – www.losyzolnierza.pl oraz stronie internetowej Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – www.kuratorium.wroclaw.pl.

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.