18 stycznia 2024

XI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim – Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny.

Cele edukacyjne konkursu:

 • Upowszechnianie wiedzy o dokonaniach ks. Stanisława Konarskiego, a także innych wybitnych przedstawicieli kultury Oświecenia w Polsce.
 • Ukazanie aktualności koncepcji zawartej w systemie wychowawczym opracowanym przez wielkiego Pijara.
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim oraz korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych.

Cele wychowawcze konkursu:

 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym był wierny ks. Stanisław Konarski.
 • Inspirowanie uczniów do poznania dorobku intelektualnego ks. Stanisława Konarskiego oraz kultury polskiego Oświecenia.

Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej bądź przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Tematy konkursu literackiego:

 1. W 1771 roku król Stanisław August Poniatowski uhonorował księdza Stanisława Konarskiego medalem z napisem „Sapere auso” – „Temu, który odważył się być mądrym”. Napisz mowę pochwalną na cześć ks. Stanisława Konarskiego, która mogłaby być wygłoszona z tej okazji. W laudacji przedstaw najważniejsze dokonania Wielkiego Pijara.
 2. Wyobraź sobie, że na kilka dni przeniosłaś się/przeniosłeś się do osiemnastowiecznej Warszawy i zostałaś/zostałeś uczennicą/uczniem Collegium Nobilium. Napisz o tym opowiadanie. Twoja praca musi dowodzić, że bardzo dobrze znasz zasady obowiązujące w szkole założonej przez ks. Stanisława Konarskiego.
 3. „Jaka jest młodzież w Rzeczpospolitej, taka swego czasu będzie Rzeczpospolita”. Zredaguj pracę, w której przedstawisz, w jaki sposób rozumiesz myśl ks. Stanisława Konarskiego.

Tematy prezentacji multimedialnej:

 1. Wskaż zasługi ks. Stanisława Konarskiego dla założenia i funkcjonowania Komisji Edukacji Narodowej.
 2. Uzasadnij, że ks. Stanisławowi Konarskiemu słusznie należy się tytuł „nasz współczesny”.

Prace należy dostarczyć do dnia 8 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Kunickiego 116
20-436 Lublin      z dopiskiem XI KONKURS „KS. STANISŁAW KONARSKI”

 

Ze szczegółowymi informacjami oraz regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie:

https://sp1.lublin.eu/szczegoly-aktualnosci/xi-ogolnopolski-konkurs-o-ks-stanislawie-konarskim-ksiadz-stanislaw-konarski-nasz-wspolczesny-2922

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.