10 kwietnia 2017

Wyniki zawodów II stopnia (wojewódzkich) Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”

Szanowni Państwo,

Uczniowie i Nauczyciele

Na podstawie protokołu  Komisji Egzaminacyjnej – Zawodów wojewódzkich Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” przeprowadzonych w dniu 30 marca 2017 r. we Wrocławiu i regulaminu olimpiady informuję, że:

 1. W zawodach II stopnia Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą” wzięło udział 9 uczestników.
 2. 7 uczestników olimpiady uzyskało 60%  i powyżej możliwych do zdobycia punktów.
 3. Spośród nich, 3 uczniów zakwalifikowało się do zawodów ogólnopolskich. Uzyskali oni najwyższe wyniki spośród tych, którzy uzyskali 60% i powyżej możliwych do zdobycia punktów.

Poniżej przedstawiamy wykaz uczniów w kolejności alfabetycznej, którzy zdobyli co najmniej 60 % punktów i zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia Olimpiady Tematycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego – za wolność Waszą i Naszą”.

Zgodnie z regulaminem olimpiady uczestnicy mają prawo wglądu do swoich prac złożonych w zawodach wszystkich stopni Olimpiady oraz do składania odwołań od decyzji komisji egzaminacyjnych w trybie odwoławczym.

Zaświadczenia dla uczniów, którzy uzyskali 60% i więcej możliwych do zdobycia, zostaną przesłane do szkół.

Szczegółowych informacji o wynikach konkursu udziela st. wizytator Mariola Kolan telefonicznie (tel. 71 340 65 08) lub mailowo (e-mail : m.kolan@kuratorium.wroclaw.pl).

Przewodnicząca Wojewódzkiej

Komisji Egzaminacyjnej

st. wizytator Mariola Kolan

 

• Wykaz uczniów którzy uzyskali co najmniej 60 % punktów i zakwalifikowanych do zawodów III stopnia ww. olimpiady.

 

 

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
 3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

 1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
 2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
 3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
 4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.