29 lipca 2022

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych – DO HYMNU

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych.

Informujemy, że Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu” mający na celu doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukację muzyczną poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie oraz zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.
Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.
Terminy Konkursu:
Nabór:  od 25 lipca do 31 sierpnia 2022 r.
Wyniki naboru: do 2 września 2022 r.
Przesłuchania konkursowe: od 3 października do  25 listopada 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2022 r.

W ramach przygotowań do przesłuchań konkursowych, organizator proponuje bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, którzy będą przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

Więcej szczegółowych informacji na temat konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszenia szkoły do udziału w przedsięwzięciu, można odnaleźć na stronie internetowej pod adresem:

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/aktualnosci/ruszyla-v-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-do-hymnu

 

Idź do góry

Klauzula informacyjna

Ponieważ przekazałeś nam swoje dane osobowe w przesłanej korespondencji papierowej, mailowej, telefonicznie lub osobiście mamy obowiązek poinformować Cię że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Kurator  Oświaty z siedzibą we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, zwany dalej Administratorem;
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu zrealizowania sprawy, z którą zwracasz się do nas;
  3. Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych – cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
  4. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pod adresem:

https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

a także w kancelarii, oraz sekretariatach wydziałów i delegatur Kuratorium

……………………………………………………………………………………………………………………….

Information Clause

Because of giving your personal data over us, in sending paper corespondence, e-mail, by phone or personal, we are obliged to inform you that:

  1. the Administrator of your personal data will be Dolnośląski Kurator Oświaty with registered office in Wrocław, Plac Powstańców Warszawy 1, hereinafter ‘Administrator’;
  2. The personal data are processed to realise the case supplied to us;
  3. You have a right to: demand from Administrator the availability to your personal data, its rectification, remove or limit personal data, may object to this type of processing, transfer data, supply the complain to control authority if you express the consent for processing your data, back the consent for their processing;
  4. Your personal data are not undergoing to make automatic decision in this area.

The full content of this information clause is included on the website of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, under address https://kuratorium.ibip.wroc.pl/public/?id=119012

but also in Registrar’s Offices therein Divisions and Delegations of Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.