8 października 2018

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Przypominamy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. W związku z powyższym przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora oraz innych organów szkoły, w tym rady rodziców do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Należy zatem podkreślić, że to rodzice uczniów rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty ubezpieczeniowej.

 

Idź do góry